Stručně o projektu

Cíl projektu

Cílem projektu je podpora kvalifikačního růstu zaměstnanců vysokých škol v Ústeckém kraji. Prostřednictvím řady vzdělávacích kurzů přispět k posílení konkurenceschopnosti vysokého školství v ÚK a zvýšení manažerské a odborné kompetence akademických i neakademických pracovníků.

Cíl projektu je v souladu s Dlouhodobým záměrem UJEP na léta 2006 – 2010: kapitola 4.1 Rozvoj lidských zdrojů a přispívá k realizaci cíle „Poskytovat prostor k sebezdokonalování a profesionalitě všech pracovníků, zavést systém zdokonalovacích školení a kurzů na všech úrovních“.

Motivace k realizaci projektu

Projekt byl připraven a je realizován v návaznosti na doporučení Akreditační komise MŠMT ČR formulovaná v rámci komplexní evaluace UJEP, kdy byla zdůrazněna nutnost připravit nástroje pro další vzdělávání pracovníků UJEP

Dílčí cíle projektu

Dílčími cíli je zvyšování manažerských kompetencí řídících pracovníků VŠ, rozvoj odborných kompetencí akademických pracovníků VŠ a zvýšení úrovně znalostí cizích jazyků a dovedností v oblasti informačních technologií u všech pracovníků VŠ v ÚK. Úspěšná realizace dílčích cílů se výrazným způsobem promítne do úrovně kvality pracovníků VŠ a zajistí předpoklad k naplnění hlavního cíle projektu.

Nástrojem ke splnění cílů je příprava a následná realizace kurzů dalšího vzdělávání, a to v rámci čtyř vzdělávacích modulů:

  • Modul 1: Posilování manažerských a osobnostních kompetencí řídích pracovníků VŠ.

  • Modul 2: Zvyšování úrovně jazykové vybavenosti pracovníků VŠ.

  • Modul 3: Posilování dovedností v oblasti informačních technologií u pracovníků VŠ.

  • Modul 4: Rozvoj odborných kompetencí akademických pracovníků VŠ.