Vzdělávací moduly

4 moduly s prokliky na aktuální nabídku seminářů

Modul 1: Posilování manažerských a osobnostních kompetencí řídích pracovníků VŠ.

V rámci tohoto modulu se vedoucí pracovníci jako např. vedoucí kateder a oddělení, management fakult a ústavů, management univerzit, vedoucí výzkumných projektů zúčastní kurzů zaměřených na management lidských zdrojů, projektové řízení, komunikačních dovedností, zlepšování manažerských dovedností atd.

Modul 2: Zvyšování úrovně jazykové vybavenosti pracovníků VŠ.

V rámci modulu bude probíhat nejen výuka anglického a německého jazyka pro jednotlivé odbornosti (humanitní vědy, ekonomie, přírodní a technické vědy), ale i výuka pro začátečníky, kurzy jsou určeny akademickým i neakademickým pracovníkům.

Modul 3: Posilování dovedností v oblasti informačních technologií u pracovníků VŠ.

Tento modul bude zaměřen na posílení znalostí v oblasti informačních technologií u akademických i neakademických pracovníků v ÚK. Akcent bude kladen na informační technologie pro moderní výuku, prohloubení znalostí a dovedností s MS Powerpoint, e-learningem apod.

Modul 4: Rozvoj odborných kompetencí akademických pracovníků VŠ.

Ve čtvrtém modulu budou zvyšovány odborné kompetence akademických pracovníků ve vybraných oblastech (zejména formou workshopů a interaktivních seminářů ) a rovněž dle individuálních potřeb konkrétních akademických pracovníků.